Toimetaja kaassõna

Tere, teadmishimuline Akadeemiakese lugeja!

Ajad on olnud mitmes mõttes heitlikud ning meie ajakirja tavapärases tegevuses on olnud ligi aastane paus. Eks näis, mida tulevik meile toob. Praegu oled sa aga lugemas Akadeemiakese kõrgetasemelist erinumbrit, mis on valminud koostöös Eesti Teadusagentuuriga (ETAG). Erinumbrisse on koondatud 12 sellel aastal ETAG-i õpilaste teadustööde konkursil silma paistnud ja auhinnatud uurimistööd – tõeliselt mitmekesine pilt! Mõtlesime juhtkirja kokku pannes ka tööde tavapärase liigitamise peale –  reaalia, sotsiaalia jt – aga siis lõime käega, sest paljuside erinevaid valdkondi puudutavate tööde puhul oleks selline kasti surumine ebaõiglane. Seega, vaatame laiemalt ja sukeldume põnevusega näiteks helendavate bakterite teemasse ning sellesse, kuidas neid hõbeda-nanomaterjalide abil ohjeldada (Mirtel Merila uurimus hõbeda-kitosaani nanokomposiitidest). Samuti uurime lähemalt, kui roheline on poes müüdav roheline limonaad (Laura Veerde uurimus toiduvärvi sisaldavatest jookidest) ning milliste kavalate keemiliste reaktsioonide abil saab keskkonnast eemaldada saasteaineid (Fred Järv ja Jaagup Kuuskla uurimus platvormkemikaalidest).

Seejärel piilume koos Elo Joandiga minevikus elanud inimeste toidulauale, olles ise samal ajal hoopis Tartu Ülikooli Chemicumis isotoope kindlaks tegeva masina taga ja keerutades sõrmede vahel juuksesalku. Söögi-joogi seoseid aktiivsus- ja tähelepanuhäirega uuris Kea Rael Kukk ning sellest, miks on kasulik õnnelik olla, saate teada noorte ahhaa-efekti uurimisest (autor Elin Makkar).

Mitmed auhinnatud uurimused olid seotud igapäevaelu toimimise ja otsustega, mida noored ja ka vanemad inimesed teevad: Mia Marie Sukles uuris kolme kooli näitel, kas gümnasistid on inimese papilloomiviiruse vastast vaktsiini saanud, ja kui ei, siis miks mitte; Hanna Elisabet Haav uuris intervjuude abil, milline on inimeste suhtumine ja teadlikkus jäätmete liigiti kogumisest ehk rahvakeeli prügi sorteerimisest. Sama meetodit – intervjuusid – kasutas ka Anett Veskimägi, keda huvitas Vene agressiooni mõju Euroopa kliimaeesmärkidele ja energeetikasektorile. Järgmisena on suisa kohustuslik lugeda Karoliina Paasi tööd, sest ta uuris, mida arvavad päikeseenergia perspektiivikusest Eesti väikeste päikeseparkide omanikud. Ja kui see kõik on läbi hekseldatud, tuleb kindlasti soov hakata tulevikule mõeldes investeerima ning seda saab õppida, kasutades rakendust Studenx, mille meisterdasid loovtöö raames Trevon Roger Kuusk ja Rainer Ahi.

Ning lõpuks varuge endale korralikult kohvi ja suupisteid, sest Saamuel Palu on kirja pannud oma vanavanaisa venna, kolonel August Balderi eluloo. See pole mitte tavaline paarikümneleheküljeline loovtöö, mis oleks ootuspärane ühele asisele üheksanda klassi õpilasele, vaid see on põhjalik raamatu mõõtu ajaloouurimus – ühe suure inimese elu meie oma väikses riigis.

Aitäh kõigile autoritele ja nende juhendajatele, kõigile küsitlustele vastanutele ning intervjueeritutele, proovide annetajatele ja ka mikromõõtu uurimisobjektidele! Teadus nõuab kannatlikkust ja püsivust, aga läbi teie tegemiste on maailm jälle natuke selgemaks ja huvitavamaks saanud.

Erinumbri toimetajad Pille Säälik ja Triinu Visnapuu

PRÜGI SORTEERIMISE TÄHTSUS MEIE ÜHISKONNAS

Töö eesmärk on välja selgitada, miks meie ühiskonnas on olmeprügi taaskasutuse osakaal suhteliselt väike. Kas see on pigem tingitud inimeste vähesest teadlikkusest ja reeglite järgimisest või olemasolev prügi sorteerimise korraldus ei toeta olmeprügi taaskasutusse võtmist?
17.09.2023

TOITUMISE TUVASTAMINE JUUSTE ISOTOOPANALÜÜSIDE PÕHJAL: KAASAJA JA ARHEOLOOGILISE MATERJALI JUHTUMIUURING

Uurimistöö eesmärk on: a) anda ülevaade inimeste toitumisest juuste keratiini isotoopanalüüside kaudu, sealjuures tutvustada varasemaid sarnaseid uuringuid ja b) tuvastada proovi eeltöötluse mõju tänapäevaste ja arheoloogiliste juuste isotoopanalüüside tulemustele. Analüüsimaterjaliks valiti juuksed a) tänapäeva inimestelt, b) Tartu Raadi kalmistul asuvalt 18. sajandi Telleri kabeli vanaproualt, c) Anna von Igelströmilt (29.9.1732–13.06.1760), kes oli maetud Tartu Jaani kirikus olevasse Münnichi kabelisse, ja d) Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi nooremalt muumiapoisilt.
17.09.2023

PÜSIVA ORGAANILISE SAASTEAINE TRIKLOROPROPAANI MEHHANOKEEMILINE MUUNDAMINE PLATVORMKEMIKAALIKS GRIGNARDI REAKTSIOONIS

Tänapäeval on õhu, mulla ja joogivee saastamise vähendamine muutunud väga keeruliseks ülesandeks, mida aitab lahendada üleminek loodussäästlikumate keemiliste reaktsioonide läbi viimisele. Enamasti kasutatakse reaktsioonide tegemiseks lahuseid, mis võivad olla mürgised ja loodust reostavad. Aastaid on proovitud leida uusi viise, kuidas mürkaineid ilma suure raiskamiseta meile kasulikeks ühenditeks muundada. Hea võimalus selleks on muundada saasteained platvormkemikaalideks. Keemiatööstuses eriti laia kasutusega ühendeid nimetatakse platvormkemikaalideks, need on sobilikud lähteained erinevatele kõrge lisaväärtusega ühenditele, nagu näiteks ravimite toimeainetele, agrokemikaalidele, keemiatoodetele ja materjalidele. Saasteainete muundamine kasulikeks aineteks on rohepöörde elluviimiseks järjekordne suur samm. Viimase kümne aasta jooksul on keemikute pilgu alla jäänud just mehhanokeemiline süntees. […]
17.09.2023

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE SÜMPTOMID NING LEGAALSETE STIMULANTIDE TARVITAMINE

Valisin sellise uurimistöö teema, sest mind huvitab kliiniline psühholoogia. Soovin põhjalikumalt uurida aktiivsus- ja tähelepanuhäiret, sest tahan ülikoolis samal erialal ja teemal kirjutada bakalaureusetöö. Lisaks arvan, et häirest endast räägitakse meedias üsna palju, aga ravimeetoditest, täpsemalt enim kasutatud ravimitest ehk stimulantidest, võrdlemisi vähe. Eriti vähe on infot teadlaste püstitatud nn iseravimise hüpoteesi kohta, seega soovin uurimusega teada, kas see kehtib.
17.09.2023

INVESTEERIMISTEEMALINE ÕPPERAKENDUS STUDENX

Meie loovtöö eesmärk on luua hariv investeerimisteemaline õpperakendus, mida on kerge kasutada. Õpperakenduse eesmärk on jagada inimestele investeerimisalaseid teadmisi, mis aitaksid neil tulevikus rahaga teadlikumaid otsuseid langetada.
17.09.2023

AHHAA-ELAMUSE KOGEMINE TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI GÜMNASISTIDE JA TARTU ÜLIKOOLI TUDENGITE NÄITEL

Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, millised on Tallinna Saksa Gümnaasiumi gümnasistide ja Tartu Ülikooli tudengite ahhaa-elamused. Keskendusin seejuures järgmistele alaküsimustele. * Milliseid kogetud hetki loevad vastajad ahhaa-hetkeks? * Kuidas noored neid kirjeldavad? * Milliste olukordadega on need väljavalitud hetked või lood seotud ning millised tunded nendega kaasnesid?
17.09.2023

HÕBEDA-KITOSAANI NANOKOMPOSIITIDE MÕJU LOODUSLIKULT LUMINESTSEERUVATELE BAKTERITELE VIBRIO FISCHERI

Käesoleva töö eesmärk oli kolme erineva varem sünteesitud hõbeda-kitosaani nanokomposiitide (nAgCS_0,3, nAgCS_1 ja nAgCS_3) ja võrdlevalt tsitraadiga kaetud hõbeda nanoosakeste (Cit-Ag NO) mõju uurimine bakteriliigi Vibrio fischeri rakkudele.
17.09.2023

PÄIKESEENERGIA PERSPEKTIIVIKUS EESTIS

Kuna päikeseenergia on muutumas üha populaarsemaks, tasuks võrrelda selle perspektiivikust nii eraisikute (kelle valduses on erineva võimsusega päikesepargid) ja riikliku tasemega päikeseparkide seisukohalt. Selle töö uudne lähenemisnurk ongi uurida päikeseparkide tasuvust nii eraisikust tootja kui ka riikliku energiafirma seisukohalt. Lisaks oli autoril juba varem tekkinud valdkonna vastu sügavam huvi tänu põhikoolis tehtud uurimistööle, mille raames valmis päikesepaneelist telefonilaadija.
17.09.2023

VIIMANE OKUPATSIOONIEELNE KAITSELIIDU PEASTAABI ÜLEM KOLONEL AUGUST BALDER. ELU, TEGEVUS JA PEREKONNALUGU

Käesoleva uurimistöö teema on „Viimane okupatsioonieelne Kaitseliidu Peastaabi ülem kolonel August Balder. Elu, tegevus ja perekonnalugu“ ja eesmärk oli saada August Balderi kohta teada nii palju kui kättesaadav ja võimalik.
17.09.2023

INIMESE PAPILLOOMVIIRUSE VASTASE VAKTSINEERITUSE TASE JA SELLEST KEELDUMISE PÕHJUSED KOLME EESTI GÜMNAASIUMI NÄITEL

Uurimistöö eesmärk on hinnata inimese papilloomiviiruse vastase vaktsineerituse taset erinevate Eesti gümnaasiumite näitel ning analüüsida vaktsineerimisest keeldumise põhjuseid.Uurimistöö eesmärgist lähtuvalt on püstitatud kolm uurimisküsimust: * kuidas erineb piirkonniti kolme kooli näitel gümnaasiumiastme noorte HPV-vastase vaktsineerituse tase;* millised on vaktsineerimisest keeldumise põhjused;* kuidas erinevad vaktsineerimisest keeldumise põhjused piirkonniti kolme kooli näitel?
10.09.2023

TOIDUVÄRVI E102 (TARTRASIIN) SISALDUSE SPEKTROMEETRILINE MÄÄRAMINE LIMONAADIDES JA PIRNIMAITSELISES SIIRUPIS

Selle töö eesmärk oli välja selgitada, kui palju sisaldavad kolm erinevat rohelist värvi jooki värvainet E102. Uuritavad joogid olid pirnimaitseline siirup (tootja Heliis, Eesti), tavaline tarhuni limonaad (tootja Chernogolovka, Venemaa) ja vaarikamaitseline tarhuni limonaad (tootja Aqualine, Eesti). Samuti selgitasin kirjanduse andmetel selle värvaine kahjulikkust inimesele ning tutvustasin spektroskoopiat kui keemilise analüüsi meetodit.
10.09.2023

VENE AGRESSIOONI MÕJU EUROOPA KLIIMAEESMÄRKIDELE ENERGEETIKASEKTORIS PERIOODIL 24. VEEBRUAR – 31. DETSEMBER 2022

Selle töö eesmärk on analüüsida, kuidas 24. veebruaril 2022. aastal Venemaa Föderatsiooni alustatud agressioon Ukraina vastu on mõjutanud Euroopa Liidu, sh Eesti, kliimaeesmärkide saavutamist energeetikasektoris. Uurimistöö koostamisel lähtuti kliimaeesmärkidest, mis on seatud aastateks 2030–2050. Kuid kuna Vene agressioon veel kestab ja selle lõplikke tulemusi ei ole võimalik ette hinnata, keskendus antud töö sündmustele ja Vene agressiooni mõjudele Euroopa Liidu kliimaeesmärkide suhtes 2022. aasta jooksul ehk perioodil 24. veebruar kuni 31. detsember aastal 2022.