Akadeemiake erinumber/2023 (45)

17.09.2023

PRÜGI SORTEERIMISE TÄHTSUS MEIE ÜHISKONNAS

Töö eesmärk on välja selgitada, miks meie ühiskonnas on olmeprügi taaskasutuse osakaal suhteliselt väike. Kas see on pigem tingitud inimeste vähesest teadlikkusest ja reeglite järgimisest või olemasolev prügi sorteerimise korraldus ei toeta olmeprügi taaskasutusse võtmist?
17.09.2023

TOITUMISE TUVASTAMINE JUUSTE ISOTOOPANALÜÜSIDE PÕHJAL: KAASAJA JA ARHEOLOOGILISE MATERJALI JUHTUMIUURING

Uurimistöö eesmärk on: a) anda ülevaade inimeste toitumisest juuste keratiini isotoopanalüüside kaudu, sealjuures tutvustada varasemaid sarnaseid uuringuid ja b) tuvastada proovi eeltöötluse mõju tänapäevaste ja arheoloogiliste juuste isotoopanalüüside tulemustele. Analüüsimaterjaliks valiti juuksed a) tänapäeva inimestelt, b) Tartu Raadi kalmistul asuvalt 18. sajandi Telleri kabeli vanaproualt, c) Anna von Igelströmilt (29.9.1732–13.06.1760), kes oli maetud Tartu Jaani kirikus olevasse Münnichi kabelisse, ja d) Tartu Ülikooli Kunstimuuseumi nooremalt muumiapoisilt.
17.09.2023

PÜSIVA ORGAANILISE SAASTEAINE TRIKLOROPROPAANI MEHHANOKEEMILINE MUUNDAMINE PLATVORMKEMIKAALIKS GRIGNARDI REAKTSIOONIS

Tänapäeval on õhu, mulla ja joogivee saastamise vähendamine muutunud väga keeruliseks ülesandeks, mida aitab lahendada üleminek loodussäästlikumate keemiliste reaktsioonide läbi viimisele. Enamasti kasutatakse reaktsioonide tegemiseks lahuseid, mis võivad olla mürgised ja loodust reostavad. Aastaid on proovitud leida uusi viise, kuidas mürkaineid ilma suure raiskamiseta meile kasulikeks ühenditeks muundada. Hea võimalus selleks on muundada saasteained platvormkemikaalideks. Keemiatööstuses eriti laia kasutusega ühendeid nimetatakse platvormkemikaalideks, need on sobilikud lähteained erinevatele kõrge lisaväärtusega ühenditele, nagu näiteks ravimite toimeainetele, agrokemikaalidele, keemiatoodetele ja materjalidele. Saasteainete muundamine kasulikeks aineteks on rohepöörde elluviimiseks järjekordne suur samm. Viimase kümne aasta jooksul on keemikute pilgu alla jäänud just mehhanokeemiline süntees. […]
17.09.2023

AKTIIVSUS- JA TÄHELEPANUHÄIRE SÜMPTOMID NING LEGAALSETE STIMULANTIDE TARVITAMINE

Valisin sellise uurimistöö teema, sest mind huvitab kliiniline psühholoogia. Soovin põhjalikumalt uurida aktiivsus- ja tähelepanuhäiret, sest tahan ülikoolis samal erialal ja teemal kirjutada bakalaureusetöö. Lisaks arvan, et häirest endast räägitakse meedias üsna palju, aga ravimeetoditest, täpsemalt enim kasutatud ravimitest ehk stimulantidest, võrdlemisi vähe. Eriti vähe on infot teadlaste püstitatud nn iseravimise hüpoteesi kohta, seega soovin uurimusega teada, kas see kehtib.
17.09.2023

INVESTEERIMISTEEMALINE ÕPPERAKENDUS STUDENX

Meie loovtöö eesmärk on luua hariv investeerimisteemaline õpperakendus, mida on kerge kasutada. Õpperakenduse eesmärk on jagada inimestele investeerimisalaseid teadmisi, mis aitaksid neil tulevikus rahaga teadlikumaid otsuseid langetada.
17.09.2023

AHHAA-ELAMUSE KOGEMINE TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI GÜMNASISTIDE JA TARTU ÜLIKOOLI TUDENGITE NÄITEL

Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada, millised on Tallinna Saksa Gümnaasiumi gümnasistide ja Tartu Ülikooli tudengite ahhaa-elamused. Keskendusin seejuures järgmistele alaküsimustele. * Milliseid kogetud hetki loevad vastajad ahhaa-hetkeks? * Kuidas noored neid kirjeldavad? * Milliste olukordadega on need väljavalitud hetked või lood seotud ning millised tunded nendega kaasnesid?
17.09.2023

HÕBEDA-KITOSAANI NANOKOMPOSIITIDE MÕJU LOODUSLIKULT LUMINESTSEERUVATELE BAKTERITELE VIBRIO FISCHERI

Käesoleva töö eesmärk oli kolme erineva varem sünteesitud hõbeda-kitosaani nanokomposiitide (nAgCS_0,3, nAgCS_1 ja nAgCS_3) ja võrdlevalt tsitraadiga kaetud hõbeda nanoosakeste (Cit-Ag NO) mõju uurimine bakteriliigi Vibrio fischeri rakkudele.
17.09.2023

PÄIKESEENERGIA PERSPEKTIIVIKUS EESTIS

Kuna päikeseenergia on muutumas üha populaarsemaks, tasuks võrrelda selle perspektiivikust nii eraisikute (kelle valduses on erineva võimsusega päikesepargid) ja riikliku tasemega päikeseparkide seisukohalt. Selle töö uudne lähenemisnurk ongi uurida päikeseparkide tasuvust nii eraisikust tootja kui ka riikliku energiafirma seisukohalt. Lisaks oli autoril juba varem tekkinud valdkonna vastu sügavam huvi tänu põhikoolis tehtud uurimistööle, mille raames valmis päikesepaneelist telefonilaadija.