Hulkharjasussi Marenzelleria neglecta arvukus ja levik ning seda mõjutavad tegurid Pärnu lahe piirkonnas

Arhiiv


Hulkharjasussi Marenzelleria neglecta arvukus ja levik ning seda mõjutavad tegurid Pärnu lahe piirkonnas

Anna-Helena Saarso
TALLINNA REAALKOOL Vanus: 17 Klass: 11 Juhendajad: Heli Špilev ja Andres Raa 2011. aasta õpilaste teadustööde riikliku konkursi teise vooru pääsenud töö

Käesolev uurimistöö keskendub ühele võõrliigile Eesti põhjaloomastikus, hulkharjasuss Marenzelleria neglecta’le ning tema populatsioonile Pärnu lahe piirkonnas. Kuna selle liigi elutegevus soodustab keskkonna toitelisuse kasvu ning teiste põhjaloomastiku liikide kvantitatiivset koosseisu, on oluline leida seoseid hulkharjasussi kvantitatiivse koosseisu ja seda mõjutavate tegurite vahel.

Veetranspordiga kaasnev võõrliikide sissetoomine uutesse piirkondadesse on juba sajandeid olnud paratamatuks protsessiks. Juhuslik invasioon toimub veekeskkonnas peamiselt laevade abil, enamasti ballastvee kaudu. Kord juba kanda kinnitanud invasiivset võõrliiki on pea võimatu elukooslusest eemaldada ning uus liik võib avaldada tugevat mõju nii ökosüsteemile kui ka majandusele: kergelt kohanevad uued liigid tõrjuvad välja põlisasukad ning löövad tasakaalust välja endise aineringete süsteemi. Samuti võivad invasiivsed veeloomad põhjustada kahju sadamates, kus sadamarajatiste ja ka laevade veealuseid osi tuleb puhastada võõrliigi isenditest. Võõrliigi invasioon võib põhjustada ka piirkonna eutrofeerumist.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.