Õpilaste teadusajakiri Akadeemiake ootab järgmisse numbrisse õpilaste uurimistöid ning esseesid.

Tähtaeg: 27. jaanuar 2020

Uurimistööle/esseele esitatavad nõuded:
– töö sisaldab autori isiklikku panust (avaldamisele ei kuulu referatiivsed tööd);
– töö on eestikeelne;
– töö on korrektselt vormistatud ja viidatud, järgides ajakirja Akadeemiake viitamis- ja vormistusjuhendit (PDF).
– temaatilisi piiranguid ei ole;
– avaldame nii põhikooli kui gümnaasiumi õpilaste töid;
– töö on Wordi formaadis.
Uurimistööle/esseele palume lisada:
– autori nimi, vanus, kool, klass, foto;
– juhendaja või õpetaja nimi ning kool või asutus;
– autori telefon ja e-post;
– teave sellest, kas artikkel (või selle aluseks olev uurimistöö) on osalenud konkurssidel ja varem avaldatud.Saada artikkel/essee aadressil:
riin@akadeemiake.ee