Arhiiv


Artellist aktsiaseltsini

Riin Olvet
KADRINA KESKKOOL Klass: 12 Juhendaja: Evelin Tiiter Uurimistöö osales 13. Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi õpilaste ajalooalaste uurimistööde võistlusel Eesti Vabariigi Presidendi auhindadele ning saavutas seal ühe eripreemiatest.

Uurimistöö teema valikul oli abiks Eesti Vabariigi Keskkonnaameti poolt üldhariduskoolidele välja kuulutatud projekt „Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused“ (veebruar 2011 kuni aprill 2012), mis hõlmas ka ajaloo uurimisteemasid. Üks uurimisobjekt oli Loobu jõe ääres paiknev endine tarbekeemia tootmiskoondise Flora Kadrina tsehh. Teema valikul lähtus töö autor ka asjaolust, et see ettevõte oli üsna hiljuti veel Kadrina ümbruskonnas suuruselt teine tööandja ning kindlasti väärib ta oma peaaegu 70-aastase minevikuga auväärsemat kohta kui lihtsalt unustusehõlma vajuda. Seepärast otsustaski töö koostaja uurida Kadrinas aastatel 1948–2006 tegutsenud Tarbekeemia Tootmiskoondise Flora ajalugu.

Eesmärgi täitmiseks püstitas autor järgmised ülesanded:

  • anda tsehhi ajaloo paremaks mõistmiseks olemasolevate kirjandusallikate põhjal ülevaade tarbekeemia tootmiskoondise Flora üldisest arenguloost;
  • tutvuda Kadrina tsehhi ning tema eelkäija artelli Mineraal ajalooga;
  • intervjueerida Kadrina tsehhi endiseid töötajaid (parema ülevaate saamiseks lähtuda intervjueeritavate valikul erinevatest ametikohtadest ning ajaperioodidest).

Töö esimeses osas kirjeldatakse tarbekeemia tootmiskoondise Flora tekke- ja kujunemislugu alates 1889. aastast kuni tänapäevani. Kasutatud allikmaterjal põhineb suures osas V. Kanniku ja U. Mõttuse poolt koostatud Flora ajaloolisele ülevaatele 1889–1989, Flora 110. aastapäevaks välja antud teatmikule ning tolleaegsete ajalehtede väljavõtetele. Samas peatükis antakse ülevaade ka Kadrina tsehhi eelkäijast artellist Mineraal ja selle kujunemisest Flora tsehhiks. Ülevaate koostamisel on lähtutud lisaks eelpool mainitud kirjandusele ka artell Mineraali käsikirjas kroonikaalbumist (1948–1962), mida oli hoole ja armastusega pidanud Olli Vilberg. Teises osas on ära toodud intervjuud, mis viidi läbi 2011. aasta detsembrist kuni 2012. aasta veebruarini.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.