Talvikese, Emberiza citrinella populatsioonisisesed ja populatsioonivälised linnulaulu erinevused

Arhiiv


Talvikese, Emberiza citrinella populatsioonisisesed ja populatsioonivälised linnulaulu erinevused

Piret Pütsep
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Lauri Mällo

Maailmas on ligikaudu 10 000 linnuliiki ning enamikel liikidel on palju populatsioone. Töös püütakse välja selgitada, kas populatsioone on võimalik linnulaulu alusel eristada. Selle uurimistöö teemaks on valitud talvikese, Emberiza citrinella populatsioonisisesed ja populatsioonidevahelised erinevused laulu erinevates komponentides.

Lindude laul on liigispetsiifiline. Teada on, et erinevad populatsioonid on ühe liigi piires välistunnustelt erinevad (populatsioonisisene varieeruvus on väiksem kui populatsioonide vaheline), seega võib eeldada, et populatsioonispetsiifiline on ka liigi laul. Töös proovitakse hinnata, kas konkreetse linnuliigi kindla populatsiooni isendite laulu sonogramme analüüsides on võimalik eristada erinevatest populatsioonidest pärit isendeid, nii nagu seda saab teha välistunnuste alusel. Kui see osutub võimalikuks, siis võib see olla ornitoloogilistel välitöödel abiks erinevatest populatsioonidest (alamliikidest) pärit isendite määramisel.

Uurimistöö eesmärk on välja selgitada, kas talvikese Poola ja Läti populatsioonides esinevad laulus piirkondlikud eripärad; selgitada, kas talvikese laul ühe populatsiooni piires on sarnane või esinevad individuaalsed eripärad; ning õppida tundma talvikese laulu ja bioloogiat. Vastavalt eesmärkidele seati tööle järgmised hüpoteesid:
a) sonogrammi abil saab kirjeldada linnu laulus olevaid individuaalseid erinevusi;
b) sonogrammide abil leitud erinevused võimaldavad eristada talvikese (Emberiza citrinella) Poola ja Läti populatsioonide isendeid.
Allikatena kasutatakse peamiselt teemakohaseid internetiallikaid ja ka paari raamatut. Analüüsiks kasutatakse programmi Raven Pro ning andmetöötluseks MS Excelit.

Uurimistöö meetod on vaatlus vabas looduses. Töö koosneb neljast peatükist. Esimene peatükk annab ülevaate üldiselt lindude laulust ja häälitsustest. Teises peatükis räägitakse talvikese bioloogiast, kolmandas töö meetodist ning neljandas peatükis tehakse kokkuvõte tulemustest ja analüüsist. Uurimistöö valmimisele on väga palju kaasa aidanud juhendaja õpetaja Lauri Mällo, samuti õpetaja Merike Hein ja õpetaja Annika Rego.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.