Ülenurme Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate karjäärivalikud 2014. aastal ja valikuid mõjutavad tegurid

Arhiiv


Ülenurme Gümnaasiumi põhikooli lõpetajate karjäärivalikud 2014. aastal ja valikuid mõjutavad tegurid

Kaspar Kalpus
ÜLENURME GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Viive Peiker (Ülenurme Gümnaasium), konsultant AS Innove karjääriõppe peaspetsialist Mare Lehtsalu

Valikutel, mida õpilastel pärast põhikooli lõpetamist teha tuleb, on nii isiklik kui ka ühiskondlik tähtsus. Õigesti kujundatud karjäärist sõltuvad konkreetse isiku materiaalne kindlustatus, rahulolu iseendaga ja positsioon ühiskonnas.

Põhikooli riiklik õppekava sätestab § 3 lõikes 5, et põhikool peab aitama õpilasel jõuda selgusele oma huvides, kalduvustes ja võimetes ning tagama valmisoleku õpingute jätkamiseks järgneval haridustasemel. Põhikooli lõpetanud noorukil peaks olema arusaam oma tulevastest rollidest perekonnas, tööelus, ühiskonnas ja riigis.

Probleem peitub selles, et kõigil õpilastel pole selleks ajaks kindlaid seisukohti oma tulevikuplaanide ja ka karjäärivalikute suhtes kujunenud, ning see on tingitud nende erinevast stardipositsioonist.

Ka ühiskonnal pole sageli selget ettekujutust, mida põhikooli lõpetanud inimressursiga peale hakata. Olukorra muutmiseks loodi 1. septembriks 2014 igasse maakonda Rajaleidja keskus, milles pakutakse kuni 26-aastastele noortele järgmisi teenuseid:
* eripedagoogiline, logopeediline, sotsiaalpedagoogiline, psühholoogiline nõustamine;
* karjäärinõustamine ja karjääriinfo;
* maakondliku nõustamiskomisjoni töö korraldamine (Rajaleidja keskused, s.a).

Valitud teema on tööturu kiire muutumise tõttu ühiskondlikult tähtis ja pakub töö autorile ka isiklikku huvi, võimaldades saada oma karjääri planeerimiseks vajalikud algteadmised.

SA Innove karjääriõppe peaspetsialist M. Lehtsalu rõhutab esmase valiku tähtsust ühiskonnale, öeldes: „Põhikooli lõpetaja seisab silmitsi oma elu esimese karjäärivalikuga. See on tema esimene samm suurema vastutuse poole, see on kodaniku vastutus: õigus ja kohustus leida parim rakendus tööelus.“

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.