Selfie – eneseesitlus fotosilma läbi Kadrioru Saksa Gümnaasiumi II kooliastme näitel

Arhiiv


Selfie – eneseesitlus fotosilma läbi Kadrioru Saksa Gümnaasiumi II kooliastme näitel

Karina-Anette Kiristaja
KADRIORU SAKSA GÜMNAASIUM Klass: 8 Juhendaja: Reet Igav Uurimistöö on osalenud 2014/2015 õa rahvaluuleolümpiaadil, 2015. a Õpilaste Teadusfestivalil ning 2015. a Saaremaa Miniteaduspäevadel.

Elades 21. sajandil, oleme üha enam ümbritsetud erinevatest nutiseadmetest ja sotsiaalmeediaportaalidest. Aina rohkem on lastel ja noortel kasutajakonto erinevates suhtlusportaalides, kus suurel osal neist tegelikult vanusepiirangute tõttu kontot olla ei tohikski.

Hetkel on populaarseimad suhtlusportaalid Facebook, Instagram, Twitter ja Snapchat. Pikka aega oli Facebook neist kõige tuntum, kuid kuna see hakkab vaikselt oma uudsust minetama, on töö autor otsustanud oma töös koguda andmeid Instagramist.

Käesoleva uurimistöö aluseks on Kadrioru Saksa Gümnaasiumi II kooliastme õpilaste seas korraldatud küsitlus selfie’de kohta. Töö eesmärgiks on saada ülevaade nii küsitluse tulemusena kogutud andmetest, kus keskendutakse põhiliselt selfie’de tegemisele ning avalikustamisele, kui ka Instagramist kogutud pildiallkirjadest, kus põhilise vaatluse all on sõnavara, emotikonid, teemaviited, inglise keele kasutus ning soolised erinevused. Töö lõpus on lisana esitatud pisteliselt valitud pildiallkirjad ning küsitluse vastused, mis illustreerivad kogutud materjali. Lisadest leiab samuti põgusa ülevaate Eesti tuntud inimeste selfie’dest.