Arhiiv


Tähelepanu ja mälu põhikooli- ning gümnaasiumiõpilastel

Riin Haljasorg
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Inga Vendelin

Tunnetusprotsessidest on tähelepanu ja mälu õpilaste jaoks ühed tähtsamad. Nende abil omandatakse uut infot, mis jääb ka pikemaks ajaks meelde. Kõikidel õpilastel ei ole tähelepanuvõime sama hea ning ka meelde ei jää ühesugused asjad. Tähelepanu ja mälu toimimine õppetöös  on alati oluline.

Käesoleva uurimistöö eesmärk on tuua esile tähelepanu ja mälu seosed ning neid mõjutavad tegurid. Teine eesmärk on võrrelda valimis olevate õpilaste tähelepanuvõimet ja mälu efektiivsust. Uurimistöö teema valis autor enda huvidest lähtuvalt. Samuti lähtuvalt soovist õppida koostama ja läbi viima psühholoogilist katset. Töö tulemuste analüüsimiseks kasutati Microsoft Office Excel’it ja töö kirjutamiseks Microsoft Office Word’i.

Uurimistöö tugineb raamatutele ja internetiallikatele, mis käsitlevad tähelepanu ja mälu, näiteks: Allik jt, „Psühholoogia gümnaasiumile“; Tulving, „Mälu“; Aru ja Bachmann, „Tähelepanu ja teadvus“. Samuti toetub uuring 2016. aasta alguses Tartu Mart Reiniku Kooli 6.b ja Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 10.b klassi õpilaste seas läbi viidud katsele.

Töö esimeses osas räägitakse, mis on tähelepanu ja mälu. Samuti on välja toodud neid mõjutavad tegurid ning ealised iseärasused. Töö teises osas antakse ülevaade teostatud katsetest. Samuti esitatakse diagrammide ja tabelitena saadud tulemused.