Arhiiv


Teadlikkus homoseksuaalsusest ja sellesse suhtumine

Iiris Karmel Arula
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Inga Vendelin

Homoseksuaalsus on üks kolmest seksuaalse orientatsiooni põhikategooriast. Lisaks eristatakse veel hetero- ja biseksuaalsust. Homoseksuaalsust tõlgendatakse kui füüsilist ja vaimset külgetõmmet samast soost isiku vastu.

Käesoleva uurimistöö eesmärk on juhtida tähelepanu Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste teadlikkusele homoseksuaalsusest ning analüüsida nende suhtumist ja kokkupuuteid käsitletava teemaga.

Töö teoreetiline taustainfo tugineb raamatutele ning internetiallikatele, mis käsitlevad homoseksuaalsust, näiteks Igor Kon „Kuuvalgus koidikul – omasooarmastuse palged ja maskid“, Brigitta Davidjants jt „Kapiuksed valla. Arutlusi homo-, bi- ja transseksuaalsusest“. Uurimistöö raames viidi läbi küsitlus Tartu Jaan Poska gümnaasiumi õpilaste seas. Töö koosneb viiest peatükist. Esimene peatükk võtab kokku inimese identiteedi kujunemise protsessi ning seda mõjutavad tegurid. Teises peatükis seletatakse lahti erialatermineid ja räägitakse lühidalt nende ajaloost. Kolmas peatükk käsitleb homoseksuaalsuse eeldatavaid põhjuseid. Neljas peatükk analüüsib ühiskonna suhtumist homoseksuaalidesse ja selle mõju ühiskonnale. Uurimistöö teises osas on kokkuvõte läbiviidud küsitluse tulemustest.