Arhiiv


ÕPPIJASÕBRALIK ÕPIKESKKOND ÜLDHARIDUSKOOLIS

ROMER RAAMAT
KÄÄPA PÕHIKOOL Klass: 8 Juhendaja: Silva Stepanova

Uurimistöö on tehtud teemal õppijasõbralik õpikeskkond üldhariduskoolis. Töö teema valiti isiklikust huvist koolis toimuva vastu, sest autoril on soov luua tulevikus oma kool. Orienteerivalt peaks oma kooli loomine toimuma 13 aasta pärast, mil autoril on läbitud üldhariduskool ja ülikool ning on olemas töökogemus. Seetõttu osales autor ka töövarjupäeval, mille raames varjutas koolidirektorit. Töövarjupäeval sai autor ülevaate direktori tööst ja tema tööülesannetest.

Koolis näeb uurimistöö autor iga päev õpikeskkonna probleeme, mis pole õppijasõbralikud. Nendeks on näiteks istekohtade paigutus klassis, õpilase ja õpetaja vahelised suhted, õpilaste omavahelised suhted ja õpperuumi sisustus. Neile probleemidele mõeldes arvas autor, et oleks huvitav teada saada direktorite arvamust, milline peaks olema nende arvates õppijasõbralik õpikeskkond tulevikus.

Eelmainitust lähtuvalt seadis uurimistöö autor eesmärgi leida vastus küsimusele, milline on õppijasõbralik keskkond 13 aasta pärast üldhariduskoolis.

Eesmärgi saavutamiseks seadis autor järgmised ülesanded:

  • uurida erinevate koolide arengukavasid;
  • koostada arengukavade põhjal arengusuundade tabel;
  • otsida ja uurida teooriat õpikeskkonna kohta;
  • koostada küsimused ja teha intervjuud;
  • töödelda intervjuud (transkribeerimine, kodeerimine);
  • esitada tulemused ja teha kokkuvõtted.

Uurimistöö koosneb neljast osast. Uurimistöö esimene ja teine osa on teooria, milles käsitletakse järgnevaid teemasid: õpikeskkondade võimalused, õpikeskkond, füüsiline õpikeskkond, emotsionaalne õpikeskkond, vaimne õpikeskkond, intellektuaalne õpikeskkond ning sotsiaalne õpikeskkond. Uurimistöö kolmandas osas on esitatud töö metoodiline pool. Neljandas osas esitatakse uurimuse käigus tehtud intervjuude tulemused. Vajadusel on peatükkide alguses võõrsõnade sõnaseletused.