Arhiiv


Urvaste Valla Leht

Hanna Bergmann
ANTSLA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Anu Silm

Töö autor valis uurimistöö teemaks „Urvaste Valla Leht“ sellepärast, et soovis Urvaste Valla Lehe kohta rohkem teavet ning tahtis talletada toimetajate mälestusi seoses ajalehe toimetamisega. Mõneti oli teema valimise motiiviks ka Urvaste Valla Lehe 19-aastane ajalugu. Urvaste Valla Leht ilmub alates 1994. aasta juunist.

Töö põhieesmärk on uurida ühelt poolt lugejate arvamust ajalehe kohta – mis meeldib ja mis mitte, ning teiselt poolt seda, mida on valla lehes läbi aegade kajastatud. Samuti soovitakse uurimistööga anda informatsiooni järgmistele valla lehe toimetajatele ajalehe lugejate ootuste kohta.

Töös on püstitatud järgmised uurimisküsimused.

1. Kuidas on lugejad rahul Urvaste Valla Lehega?

2. Mis kajastub läbi aegade Urvaste Valla Lehes?

3. Mida peaks arvesse võtma Urvaste Valla Lehe toimetamisel?

4. Millised on endiste toimetajate mälestused Urvaste Valla Lehe toimetamisest?

Uurimuse meetod on valdavalt kvalitatiivne, kuid sisaldab ka kvantitatiivseid elemente. Töö tegemisel kasutati kirjalike allikatena lugejaküsitlusi, intervjuustiilis kirjavahetust endiste toimetajatega, ajalehti ning valla- ja linnalehe toimetajatele mõeldud raamatut (Raivo Suni „Valla- ja linnalehe toimetajate käsiraamat“), et täpsustada ajaloolist tausta.

Lugejaküsitlus tehti ajavahemikus 15. detsembrist 2012 kuni 8. veebruarini 2013 ning intervjuud endiste toimetajatega toimusid ajavahemikus 1. novembrist 2012 kuni 31. jaanuarini 2013.

Töö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimene osa annab ülevaate Eesti kohalike lehtede arengust ja tänapäevast. Töö teises osas on ajalehe sisuanalüüs, mis annab ülevaate erinevate aastate teemadest ja kajastab erinevate aastate lehtede võrdlust. Kolmas osa annab ülevaate lugejaküsitluse tulemustest ning toimetajate küsitluste vastustest.

Uurimistöö valmimise juures oli kõige raskem ühenduse saamine paari endise toimetajaga. Rein Raudsepaga ei õnnestunudki kontakti leida ning Liina Valperilt ei saadud vastuseid sellisel viisil nagu sooviti. Kahe toimetaja puhul küsitlusele vastamine viibis.

Tööd ilmestavad 20 lisa. Need on varasemate Urvaste Valla lehtede esileheküljed, et näidata nende välimuse muutumist läbi aegade, toimetajatele ja lugejatele mõeldud küsitluslehed, ning toimetajate küsitluse vastused.

Teemat on võimalik edasi uurida, sest uurimistöö koostamise ajal vahetus ajalehe toimetaja ning kuna Urvaste Valla Leht ilmub ka edaspidi, annab uusi numbreid võrrelda varasematega.

Töö koostamisel võeti eeskuju Anu Bollverki bakalaureusetööst „Türi rahvalehe sisu ja vastavus tellijate ootustele“.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.