Arhiiv


Tallinn-Harku suvised õhutemperatuurid viimase 32 aasta vältel

Rigden Aunapuu
TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Merike Tuisk

Uurimistöö koosneb kolmest osast. Esimeses, üldteoreetilises osas seletatakse lahti kliima ja õhutemperatuuri mõisted. Vaadeldakse õhutemperatuuri mõjutavaid faktoreid. Uuritakse, kuidas toimub ilmajaamas temperatuuri mõõtmine ja milliseid vahendeid selleks kasutatakse. Teises, praktilises osas antakse ülevaade materjalist ja metoodikast, sh koondatakse ja analüüsitakse tulemusi. Kolmandas osas võrreldakse Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonnast saadud viimase 32 aasta suvetemperatuure ja tuuakse välja kõige olulisemad ja silmatorkavamad erinevused.

Autor valis käesoleva uurimistöö teema, sest viimastel aastatel on väga palju räägitud ja kirjutatud kliimamuutustest. Sellest ajendatult tekkis huvi uurida, kas on võimalik oma kodukohas mõningaid märke näha, mis võiks toetada või ümber lükata meedias kajastatud väiteid kliima soojenemise kohta. Samuti oli autoril huvi võrrelda mõõtejaamas mõõdetud temperatuure, kodumaja külge kinnitatud termomeetri ja koduõue põhjapoolsel küljel 2 m kõrgusel asuva termomeetri näitusid ning analüüsida mikroklimaatilise asendi mõju õhutemperatuurile.

Autor püstitas järgmised hüpoteesid:
1) puule kinnitatud termomeetri näidud on kõrgemad maja seinale kinnitatud termomeetri näitudest;
2) puule kinnitatud termomeetri näidud on kõrgemad Tallinn-Harku aeroloogiajaama näitudest.