Arhiiv


Pärnu Kuninga tänava põhikooli noored ja nutiseadmed

TUULI TAMM
PÄRNU KUNINGA TÄNAVA PÕHIKOOL Klass: 8 Juhendaja: Lemme Sulaoja

Käesolev uurimistöö käsitleb nutiseadmeid ja nende kasutamist Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli noorte seas. Autor valis selle teema, kuna nutiseadmed on väga populaarsed, eriti noorte seas. Nutiseade on suhteliselt uus leiutis, mille kasutamiseks leitakse järjest uusi võimalusi. Autorit huvitab, kui levinud on nutiseadmete kasutamine koolikaaslaste seas ja milliseid nutiseadmeid üldse kasutatakse. Samal ajal vaieldakse ka selle üle, kui kahjulikud või kasulikud nutiseadmed on. Sellepärast soovib autor anda oma töös ülevaate erinevatest teoreetilistest seisukohtadest seoses nutiseadmete kasutamisega ja uurida, mida arvavad sellest noored ise.

Töö eesmärk on välja selgitada, kuidas, kui palju ja milliseid nutiseadmeid Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli noored kasutavad. Samuti uurida noorte arvamust nende kasutamise mõjudest, sealhulgas ka võimalikest ohtudest.

Eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised uurimisülesanded:

  • Anda ülevaade nutiseadmete ajaloost ja kasutamise võimalustest.
  • Tuginedes erinevatele kirjalikele allikatele teha kokkuvõte nutiseadmete kasutamisega seotud probleemidest.
  • Viia koolikaaslaste seas läbi küsitlus nutiseadmete kasutamisest.
  • Analüüsida küsitluse andmeid ning teha järeldused Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli noorte harjumuste, eelistuste ja suhtumiste kohta.

Käesolev töö koosneb kahest peatükist. Töö esimeses peatükis tutvustatakse kõigepealt nutiseadmete ajalugu, antakse ülevaade nii erinevatest nutiseadmetest kui ka nende tootjatest. Seejärel uuritakse erinevaid seisukohti nutiseadmete kasulikkuse ja kahjulikkuse kohta. Selleks kasutatakse erinevaid kirjalikke allikaid, mis on kättesaadavad internetist.

Töö teises peatükis tehakse kokkuvõte autori poolt läbi viidud küsitluse tulemustest. Küsitlus viidi läbi Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli õpilaste hulgas interneti teel. Küsimustik koosnes 19 küsimusest, mis hõlmab küsimusi, kuidas, kui palju ja milliseid nutiseadmeid kasutatakse ning mida arvatakse nende kasulikkusest või kahjulikkusest.