KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI 10.–12. KLASSIDE SEAS

Arhiiv


KUJUNDAV HINDAMINE JA TAGASISIDE PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUMI 10.–12. KLASSIDE SEAS

KELLI-KARITA JEFIMOV
PÕLTSAMAA ÜHISGÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendajad: Agne Kosk

Kujundav hindamine on otsetõlkes inglise keelest formative assessment. Õppimist toetav hindamine on õppeprotsess, kuhu on kaasatud nii õpetaja kui ka õppija partneritena. Selline õpetamisviis käsitleb enamat kui lihtsalt hinnete panemist. Kujundav hindamine tähendab terve õppimisprotsessi organiseerimist algusest lõpuni, ühiste eesmärkide püstitamist, igapäevast suhtlemist, erinevaid infokogumisviise ning tõhusat tagasisidestamist. Kujundav hindamine käib läbi eneseanalüüsi, kaasõpilastelt ja õpetajatelt saadud tagasiside kaudu. Selline hindamine on mõtteviis, mille aluseks on koostöö ja jagatud vastused.

Uurimistöö teemaks valisin kujundava hindamise, sest ma olen tundnud, et minu tehtud koolitööd saavad harva tagasisidet või see tagasiside ei ole põhjalik. Lisaks sellele huvitas mind kujundava hindamise teema juba varem, sest sellist hindamismeetodit mainiti tihti meedias ja seega ma soovisin seda ise lähemalt uurida. Kujundav hindamine on tänapäeval muutunud väga aktuaalseks, kuid kuna koolis on õpilasi palju ja meil kõigil, kaasa arvatud õpetajatel, aega napib, siis tundub, et seda ei praktiseerita Põltsamaa Ühisgümnaasiumis piisavalt või ei osata seda õpilasena teadvustada. Uurimistöö käigus soovisin teada saada, kas minu kartustel on üldse alust. Minu eesmärgiks oli uurida, kui palju kasutatakse õpilaste hinnangul Põltsamaa Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmes kujundavat hindamist ja kuidas õpilased ennast hindamise ja tagasisidestamise suhtes tunnevad.

Uurimisküsimustest lähtuvalt püstitasin hüpoteesi, et Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilaste hinnangul tagasisidestatakse suuremaid õpiülesandeid vastavalt kujundava hindamise põhimõtetele ja hindamine vastab õpilaste ootustele.