TARTU TAMME GÜMNAASIUMI ÕPILASTE HOIAKUD JA ARUSAAMAD AKADEEMILISEST PETTURLUSEST

Arhiiv


TARTU TAMME GÜMNAASIUMI ÕPILASTE HOIAKUD JA ARUSAAMAD AKADEEMILISEST PETTURLUSEST

GRETE ILVES
TARTU TAMME GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendajad: Merit Luik

Antud uurimistöö teema valiti huvist selle teema vastu ning sellepärast, et õpilased puutuvad koolis akadeemilise petturlusega kokku iga päev. Ligi (2014) arvates on akadeemilise petturluse laialdane levik nii suur, et see on probleemiks paljudes koolides üle kogu maailma. Aina enam on näha meedias akadeemilisest petturlusest artikleid, mis tekitab koolides suuri muresid õpilaste ja nende tuleviku suhtes. Eestis pidavat 34% õpetajatest  puutuma kokku  akadeemilise petturlusega vähemalt korra nädalas, kuid arenenud riikides ainult 13% (Tammeorg, 2014). Seega on akadeemiline petturlus Eesti koolides küllaltki levinud. Uurimistöö annab ülevaate sellest, millised on Tartu Tamme Gümnaasiumi (edaspidi TTG) õpilaste hoiakud akadeemilise petturluse suhtes ning mida saaks õpilaste hinnangul teha, et akadeemilist petturlust esineks vähem.

Uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada akadeemilise petturluse kasutamise ulatus, vormid ja põhjused TTG 11. klasside hulgas ning õpilaste hoiakud akadeemilise petturluse suhtes.

Uurimistööga otsiti vastuseid püsitatud uurimisküsimustele:

  1. Milles seisneb TTG õpilaste arvates akadeemiline petturlus ja mis on selle kasutamise peamised põhjused?
  2. Millised on TTG õpilaste hoiakud akadeemilise petturluse suhtes?
  3. Milline on TTG akadeemilise petturluse kasutamise ulatus ja sagedasemad vormid?
  4. Millised on TTG õpilaste hinnangul akadeemilise petturluse vähendamise võimalused?