Arhiiv


DEPRESSIOON NOORUKITEL

MARI-LIIS LINDRE
TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Merike Hein

Depressioon on kogu maailmas levinud psüühikahäire, mis halvendab inimeste elukvaliteeti ja toimetulekuvõimet. Probleemi aktuaalsust kinnitab 2016. aasta aprillis WHO (World Health Organization) tehtud uuring, kus selgitati välja, et umbes 350 miljonit inimest üle kogu maailma kannatab depressiooni all. Häire tõsidust tõestab ka see, et depressioon võib viia inimese suitsiidini. Enesetapp ehk suitsiid on suuruselt teine 15-29-aastaste inimeste surmapõhjus.

Teema on valitud depressiooni all kannatavate noorte mõistmiseks. Autor soovib teada saada, miks tänapäeval järjest rohkem noori langeb depressiooni ning milline on selle häire olemus. Töö eesmärk on välja selgitada, milline häire on depressioon, milline on selle häire olemus noortel ja kuidas see neil avaldub, millised on noorukite depressiooni tekkepõhjused ning kuidas seda häiret ravida.

Töö koosneb kahest osast, millest esimene on jaotatud neljaks peatükiks. Neis antakse ülevaade depressiooni definitsioonist, sümptomitest ja raskusastmetest. Samuti nimetatakse  depressiooni tekkepõhjuseid noorukitel. Käsitletakse depressiooni olemust noortel ja kirjeldatakse depressiooni ravi ning selle ennetamist. Praktiline osa koosneb Tartu Jaan Poska gümnaasiumi (edaspidi TJPG) c-klasside õpilaste seas tehtud depressioonisümptomite esinemise küsimustiku vastuste analüüsist. Valimi moodustasid 68 TJPG c-klasside õpilast.

Uurimistöö kirjutamisel olid põhiallikateks Fredrik Almqvisti jt „Laste- ja noortepsühhiaatria“, Eila Laukkaneni jt „Kuidas aidata psüühikaprobleemidega noorukit“ ja Jouko Lönnqvisti jt „Psühhiaatria“. Tööd tehti Wordi ja Exceli programmide abil ning küsitluse korraldamiseks kasutati Google Drivei keskkonda ja õppeinfosüsteemi Stuudium.