INIMESTE TEADLIKKUS MAHETOIDUST JA TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDEST TAVATOIDUS

Arhiiv


INIMESTE TEADLIKKUS MAHETOIDUST JA TAIMEKAITSEVAHENDITE JÄÄKIDEST TAVATOIDUS

HEIKO VIKSI
RÕNGU KESKKOOL Klass: 11 Juhendaja: Merike Luik

Uurimistöö „Inimeste teadlikkus mahetoidust ja taimekaitsevahendite jääkidest tavatoidus“ eesmärk on välja selgitada, mida teavad inimesed mahetoidust, kas ja kui palju seda tarbitakse ning kas ollakse teadlikud toidu tootmise meetoditest, mida kasutatakse tavapõllumajanduses.

Hirmutav fakt, et igal aastal kasutatakse Euroopas ligikaudu 200 000 tonni taimekaitsevahendeid, teeb samuti töö autorile muret. Liigse kasutamisega seatakse ohtu nii põhjavesi, loom- ja inimorganismid kui ka looduslik mitmekesisus. Suureneb ka resistentsuse oht. (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2012; Maasik, 2013; Rannap, 2013, lk 101)

Kuna kõik inimesed sõltuvad loodusest ja põllumajandusest, siis tuleb tagada esimese säilimine ja viimase jätkusuutlikkus. Teema osutus valituks, kuna põllumajandus, loodus ja keskkond on autori elus tähtsal kohal ning just mahepõllumajandus on selline tootmisviis, mille eesmärk on tagada jätkusuutlikkus, ökoloogiline tasakaal ja puhas keskkond.

Samuti on töö autor soovinud suurendada küsitletavate ning tööd lugevate inimeste teadlikkust toidu tootmise viisidest tavapõllumajanduses ning tutvustada neile lähemalt mahepõllumajandust ja -toitu.

Töö hüpoteesid on:

1) valdav osa inimestest ei ole teadlikud nii taimekaitsevahendite laialdasest kasutamisest tavapõllumajanduses kui ka nende jääkidest toidus;

2) inimesed ei ole piisavalt teadlikud, mis on mahetoit;

3) regulaarselt mahetoitu tarbivate inimeste osakaal on suhteliselt väike.

Siinne töö on jaotatud kaheksaks peatükiks. Esimeses antakse ülevaade mahepõllumajandusest ja mahetoidust üldiselt. Teises peatükis tutvustatakse mahepõllumajanduslikku loomakasvatust, kolmandas mahepõllumajanduslikku taimekasvatust. Neljandas peatükis kirjeldatakse mahetoodete töötlemisele, märgistamisele, turustamisele ja impordile esitatavaid nõudeid. Järgnevas kahes peatükis tutvustatakse lühidalt mahepõllumajanduse arengut ja hetkeseisu Eestis ning maailmas. Seitsmendas osas kirjeldatakse pestitsiidide kasutusvaldkondi, nende mõju organismidele. Lähemalt tutvustatakse koduaedades kasutuses oleva umbrohutõrjevahendi RoundUp toimeainet glüfosaati. Kaheksas peatükk sisaldab küsimustiku analüüsi.

Inimeste teadlikkuse uurimiseks koostas siinse töö autor Google Docsis küsimustiku, mida jagati sotsiaalmeedias ja e-maili teel. Küsimustikule vastas 303 inimest.

Töö teoreetilise osa kirjutamiseks leidis autor palju materjali internetist. Peamiste allikatena kasutati Euroopa Komisjoni, Maaeluministeeriumi ning Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutuse veebilehti.