Arhiiv


Ming’li keel

Mari-Liis Korkus
JÕHVI GÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Dea Proode

Käesolev uurimistöö keskendub tehiskeeltele ning tutvustab minu enda koostatud keelt. Idee teha sellisel teemal uurimus tekkis James Cameroni filmi „Avatar” vaatamisel. Ekraniseeringus kujutati Pandora elanikke, kellel oli omaette kultuur ja keel. Elanikud kõnelesid na’vi keeles, mis oli mulle seni tundmatu ning ajendas leidma selle kohta infot. Edasisel uurimisel selgus, et tegemist on ühe lingvisti poolt filmi otstarbeks välja mõeldud keelega ja see saigi aluseks minu teemavalikul.

Püstitasin uurimuse peamiseks eesmärgiks selgitada välja, kas on võimalik üldse luua tehiskeel, mis oleks ühtlasi nii õpitav kui ka kõneldav, kui aeg selle väljamõtlemiseks on limiteeritud. Täiendavalt kujunesid välja järgmised uurimisküsimused:
• mis vahe on tehis- ja loomulikul keelel;
• kuidas õnnestub oma loodud keelel koostada ülesandeid;
• kuidas õnnestub õpilastel minu loodud keelel põhinevaid ülesandeid lahendada.

Uurimustöö jaguneb kaheks osaks: teoreetiliseks ja omaloodud keelt tutvustavaks, kummaski on kaks peatükki. Esimeses peatükis on kirjeldus keele olemusest. Teine peatükk võrdleb omavahel loomulikku keelt ja tehiskeelt. Kolmas peatükk tutvustab lähemalt ming’li keelt. Neljas peatükk on katseline ja tutvustab ming’li keelel põhinevaid ülesandeid ning nende lahendamist.

Katselises osas koostasin küsitluse ja ming’li keele lingvistikaülesanded, mida lahendasid 14.–16. mail 2014 Jõhvi Gümnaasiumi 9., 10. ja 11. klassi õpilased.

Kirjandusena kasutasin keeleteaduslikke teoseid ja veebilehekülgi. Kokku on töös 4 peatükki ja 18 alapeatükki. Lisatud on ingliskeelne resümee ja 3 lisa: ming’li keele sõnastik, keelel põhinevad ülesanded lahendamata ja lahendatud kujul.

Artikli täisversiooni leiad PDF failist.