Arhiiv


KÜDEMA LAHE KALASTIKUST

Kätriin Onemar
TALLINNA ÜHISGÜMNAASIUM Klass: 11 Juhendaja: Leili Järv

Teadsin kogu aeg, et tahan kirjutada oma uurimuse bioloogia vallas. Pärast juhendajaga konsulteerimist otsustasime ette võtta Küdema lahe kalastiku uuringu. Selle otsuse tegemisel oli mitu olulist põhjust: (1) meie pere maakodu asub Küdema lahe ääres Tagaranna külas, (2) meie perele on 2010. aastast alates väljastatud rannaelanike võrgupüügiluba, mille alusel püütud saagid oleme kandnud isiklikku püügipäevikusse, (3) Küdema laht on riikliku seireprogrammi ainus külmaveeliste kalaliikide püsiseire ala, mille andmed oleksid minu uuringule heaks võrdlusmaterjaliks.

Soovisin uuringu käigus teada saada, kas ühe suvega oleks võimalik usaldusväärselt kirjeldada Küdema lahe kalade liigilist koosseisu, kui selleks kasutada erinevaid võrgupüügi meetodeid. Uurimisküsimusele vastuse saamiseks püstitasin hüpoteesi:

kasutades lühema aja jooksul erinevaid võrgupüügi meetodeid, on võimalik väikelahe kalastikku hästi kirjeldada.

Uurimistöö jaguneb kaheks osaks. Neist esimeses, üldteoreetilises osas, antakse ülevaade uurimisalast, Küdema lahe kalakoosluse kujunemisest ning kalastiku liigilisest koosseisust. Teises, empiirilises osas, kirjeldatakse uurimismeetodeid, esitatakse uurimistulemused, arutletakse nende üle ja tehakse vastavad järeldused.