25.09.2011

Suitsujoa termilise tõusu mõju õhusaaste leviku arvutusele põlevkivielektrijaamade näitel

25.09.2011

Karlova asundus ja selle liitumine Tartu linnaga

25.09.2011

Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilaste käelisus

25.09.2011

Mullabakteri Pseudomonas putida fenoolitaluvust mõjutavad tegurid

19.09.2011

TONDI SÕJAKOOLIST LAIA MAAILMA

Käesolev uurimistöö käsitleb ja annab viie noore mehe näitel mõningase ülevaate sellest, kuidas Eesti Vabariigis enne Teist maailmasõda valmistati ette reservohvitseride kaadrit. Reservohvitsere õpetati pärast ajateenistust välja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste (KVÜÕA) koosseisu kuulunud sõjakoolis. Samuti on uuritud tolleaegseid etiketi- ja käitumisnorme tulenevalt postkaardi tekstist. Uurimistöö aluseks ja otseseks tõukejõuks oli 1934. aastast pärinev postkaart, mis pärines antiigipoest. Teema valik oli tingitud töö autori ajaloolisest huvist ning esmasest huvist saada teada postkaardi saatja ja tema edasine saatus. Uurimistöö edenedes suurenes autori huvi taastada uurimuse kaudu sellele postkaardile ja ajastule iseloomulikke jooni. Tegu on 1934. aastal kirjutatud ja Tapale saadetud postkaardiga, mis […]
19.09.2011

1941. aasta juuniküüditamine Eesti NSV-s

19.09.2011

Pedja jõe hüdrokeemilised näitajad Jõgeva ümbruses

19.09.2011

Katlakivi tekke vähendamine magnetpalli abil