17.09.2023

PÄIKESEENERGIA PERSPEKTIIVIKUS EESTIS

Kuna päikeseenergia on muutumas üha populaarsemaks, tasuks võrrelda selle perspektiivikust nii eraisikute (kelle valduses on erineva võimsusega päikesepargid) ja riikliku tasemega päikeseparkide seisukohalt. Selle töö uudne lähenemisnurk ongi uurida päikeseparkide tasuvust nii eraisikust tootja kui ka riikliku energiafirma seisukohalt. Lisaks oli autoril juba varem tekkinud valdkonna vastu sügavam huvi tänu põhikoolis tehtud uurimistööle, mille raames valmis päikesepaneelist telefonilaadija.
17.09.2023

VIIMANE OKUPATSIOONIEELNE KAITSELIIDU PEASTAABI ÜLEM KOLONEL AUGUST BALDER. ELU, TEGEVUS JA PEREKONNALUGU

Käesoleva uurimistöö teema on „Viimane okupatsioonieelne Kaitseliidu Peastaabi ülem kolonel August Balder. Elu, tegevus ja perekonnalugu“ ja eesmärk oli saada August Balderi kohta teada nii palju kui kättesaadav ja võimalik.
17.09.2023

INIMESE PAPILLOOMVIIRUSE VASTASE VAKTSINEERITUSE TASE JA SELLEST KEELDUMISE PÕHJUSED KOLME EESTI GÜMNAASIUMI NÄITEL

Uurimistöö eesmärk on hinnata inimese papilloomiviiruse vastase vaktsineerituse taset erinevate Eesti gümnaasiumite näitel ning analüüsida vaktsineerimisest keeldumise põhjuseid.Uurimistöö eesmärgist lähtuvalt on püstitatud kolm uurimisküsimust: * kuidas erineb piirkonniti kolme kooli näitel gümnaasiumiastme noorte HPV-vastase vaktsineerituse tase;* millised on vaktsineerimisest keeldumise põhjused;* kuidas erinevad vaktsineerimisest keeldumise põhjused piirkonniti kolme kooli näitel?
10.09.2023

TOIDUVÄRVI E102 (TARTRASIIN) SISALDUSE SPEKTROMEETRILINE MÄÄRAMINE LIMONAADIDES JA PIRNIMAITSELISES SIIRUPIS

Selle töö eesmärk oli välja selgitada, kui palju sisaldavad kolm erinevat rohelist värvi jooki värvainet E102. Uuritavad joogid olid pirnimaitseline siirup (tootja Heliis, Eesti), tavaline tarhuni limonaad (tootja Chernogolovka, Venemaa) ja vaarikamaitseline tarhuni limonaad (tootja Aqualine, Eesti). Samuti selgitasin kirjanduse andmetel selle värvaine kahjulikkust inimesele ning tutvustasin spektroskoopiat kui keemilise analüüsi meetodit.
10.09.2023

VENE AGRESSIOONI MÕJU EUROOPA KLIIMAEESMÄRKIDELE ENERGEETIKASEKTORIS PERIOODIL 24. VEEBRUAR – 31. DETSEMBER 2022

Selle töö eesmärk on analüüsida, kuidas 24. veebruaril 2022. aastal Venemaa Föderatsiooni alustatud agressioon Ukraina vastu on mõjutanud Euroopa Liidu, sh Eesti, kliimaeesmärkide saavutamist energeetikasektoris. Uurimistöö koostamisel lähtuti kliimaeesmärkidest, mis on seatud aastateks 2030–2050. Kuid kuna Vene agressioon veel kestab ja selle lõplikke tulemusi ei ole võimalik ette hinnata, keskendus antud töö sündmustele ja Vene agressiooni mõjudele Euroopa Liidu kliimaeesmärkide suhtes 2022. aasta jooksul ehk perioodil 24. veebruar kuni 31. detsember aastal 2022.
27.03.2022

Akadeemiake I/2022 (44)

Tere, Akadeemiakese sõber! Selle aasta esimeses numbris on meil seitse väga huvitavat ja eripalgelist tööd. Esiteks isikutaju mehhanismide toimimisest ja eelarvamuste mõjust isikutajule on kirjutanud Hanna Heinmets. Tema tööst saame teadmised, mis on üldse isikutaju, millistest tunnustest lähtutakse isiksuse üle otsustamisel ja kuidas on seotud stereotüübid ja haloefekt esmamulje kujunemisel ning muutumisel. Jätkame ühe väga huviatva küsimusega, nimelt mis on õnnelikkus? Mis teeb meid õnnelikuks? Kas õnnetunne on püsiv?  Miks on osa inimesi rohkem õnnelikud kui teised?  Mida saame iga päev teha, et oleksime õnnelikumad? Kes soovib vastuseid just needle küsimustele on võimalik lugeda Matlida Mägi tööd õnnelikkuse kohta. Klassikalise […]
27.03.2022

ISIKUTAJU MEHHANISMIDE TOIMIMINE JA EELARVAMUSTE MÕJU ISIKUTAJULE

Inimestevaheline suhtlemine on nii tavapärane ja loomuomane tegevus, et vestluses osalevatele varjatud ning kohati keerukatele psühholoogilistele tajumise ja tunnetamise protsessidele tähelepanu ei pööratagi. Inimesed ei jää teistega suhtlemisel erapooletuks, vaid kujundavad oma arvamusi. Eelarvamused mõjutavad inimeste igapäevaotsuseid ja suhtlemist. Kasulik on tunda isikutaju mehhanismide toimimise põhimõtteid, sest siis on võimalik eelarvamuslikku suhtumise negatiivset mõju teadlikult vähendada. Autor valis teema eelkõige huvist psühholoogiateaduse vastu ja soovist isikutaju toimimist mõista ning sügavamalt tundma õppida. Samuti oli huvi selles valdkonnas teaduslik katse teha. Uurimistöö eesmärgid on selgitada isikutaju olemust ja mehhanisme ning analüüsida isikutaju mõjutegureid.
27.03.2022

KLASSIKALINE MUUSIKA TARTU JAAN POSKA GÜMNAASIUMI ÕPILASTE SEAS: POPULAARSUS JA MÕJU

Uurimistöös käsitletakse klassikalise muusika populaarsust gümnasistide hulgas ja seda klassikalise muusika mõju gümnasistidele. Teema on aktuaalne, kuna tundub, et klassikaline muusika jääb üha rohkem teiste muusikažanrite varju ja viimaste kuulatavus noorte seas aina suureneb, mistõttu võib arvata, et klassikalist muusikat kuulavad noored üsna vähe. Seepärast soovitakse välja selgitada, kas ja kui palju see tõele vastab.  Töö eesmärk ongi uurida klassikalise muusika populaarsust Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilaste seas ja seda, millist mõju klassikaline muusika neile avaldab.